1. Disclaimer

NICE, Nutrition Information Center, werd in november 1992 naar aanleiding van een Pan-Europees voedingsinformatieproject opgericht en verzamelt en verspreidt onder toezicht van haar wetenschappelijke adviesraad, wetenschappelijke en opvoedkundige informatie over voeding en gezondheid. NICE maakt deel uit van VLAM vzw,

1.1 Gebruiksvoorwaarden NICE-website

 • Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw, afdeling NICE met zetel te 1030 Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 50 en met ondernemingsnummer 0454.423.323. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten.
 • VLAM-NICE mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. VLAM-NICE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de NICE-website. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van de NICE-website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. VLAM-NICE behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan VLAM-NICE de toegang tot de website monitoren.
 • VLAM-NICE stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van VLAM of derden, kan u door VLAM of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of VLAM te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.
 • U verbindt zich er o.m. toe om:

       o    de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
       o    geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd,
             onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
       o    de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of
             posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met
             inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
       o    de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke
             persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en
             intellectuele eigendom;
       o    de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire
             doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van VLAM, behalve als daarom verzocht werd door de
             ontvanger.

 • VLAM-NICE tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. VLAM-NICE kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
  De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.
 • Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.
 • VLAM-NICE kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van VLAM-NICE in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
 • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat VLAM-NICE verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. VLAM-NICE is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan VLAM-NICE niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.
  De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring op deze website raadplagen. VLAM-NICE is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 • Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan VLAM-NICE:
       o    Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
       o    het recht op reproductie;
       o    het recht tot bewerking en vertaling;
       o    het recht op mededeling aan het publiek.

  De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. VLAM-NICE is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u VLAM-NICE voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.
 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.
 • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de helpdesk. VLAM vzw-NICE, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel of via e-mail info@nice-info.be of telefonisch: 02 552 81 66.
 • Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 15.05.2018.

2. Privacyverklaring

2.1. Algemeen

 • Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van de NICE-website en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw, afdeling NICE als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te 1030 Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 50 en met ondernemingsnummer 0454.423.323, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk geval niet VLAM-NICE, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.
  In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door VLAM-NICE worden verzameld, hoe VLAM-NICE deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.
 • Door gebruik te (blijven) maken van de NICE-website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van de NICE-website en/of de Diensten.
 • VLAM-NICE behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via de NICE-website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@nice-info.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via de NICE-website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de NICE-wWebsite en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de NICE-website, verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de NICE-website en/of de Diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar info@nice-info.be.
 • U garandeert dat de gegevens die u aan VLAM-NICE meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan VLAM-NICE mee te delen. VLAM-NICE kan u de toegang tot haar Website(s) en/of Diensten of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.
 • Indien er op de NICE-website of in onze Diensten iets is wat niet werkt zoals u het verwacht als het gaat om uw privacy, kunt u gerust contact met ons opnemen via helpdesk. VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel of via e-mail info@nice-info.be of telefonisch: 02 552 81 66.
 • Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 15.05.2018.

2.2. Welke gegevens en waarom we deze gegevens verwerken

 • VLAM-NICE verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken, om u de beste ervaringen met de NICE-website en Diensten te kunnen bieden, om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop NICE evenementen plaatsvinden; aankondigingen nieuw informatiemateriaal, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden.
  U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op een Dienst zoals de nieuwsbrief van de NICE-website, wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning, enz. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met de NICE-website en Diensten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. Hou er aldus rekening mee dat VLAM zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologieën kan gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze Cookieverklaring te lezen.
 • Wanneer u de NICE-website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben (zoals bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, beroep, telefoonnummer en afbeelding) en dit telkens voor de nuttige bewaringstermijn. Zulke persoonsgegevens omvatten:

2. tabel disclaimer

 • In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via de NICE-website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
       a)    Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en
              diensten die u aanvraagt, hetzij via de NICE-website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
       b)    Voor direct marketing-doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie,
              promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen
              wij uw voorafgaande toestemming vragen.
       c)    Voor het uitvoeren van statistische analyses om de NICE-website en/of Diensten te verbeteren, of het
              ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
       d)    Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling
              en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
       e)    Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of
              indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door
              middel van uw registratie bij of gebruik van de NICE-website of de Diensten.
 • Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

2.3. Met wie en waarom wij gegevens delen

 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de NICE-website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie  en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

2.4. Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.
 • Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

4. tabel disclaimer

2.5. Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de NICE-website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij de NICE-website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is strikt gelimiteerd en alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

2.6. Uw rechten

 • U heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar info@nice-info.be of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing), of indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde Dienst wenst in te trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden benutten.
 • U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan VLAM-NICE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door VLAM-NICE.
 • Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar VLAM vzw – afd. NICE, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel of via e-mail met in bijlage dit verzoek sturen naar info@nice-info.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres juridischedienst@vlam.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be en http://www.privacycommission.be.

3.Cookieverklaring

3.1. Algemeen

 • Deze Cookieverklaring regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals Facebook pixel tags, Google analytics-advertentiefuncties, enz.) als een onderdeel van uw gebruik van de NICE-website en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). De verwerking van gegevens verzameld door gebruik van deze technologieën wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw, afdeling NICE als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te 1030 Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 50 en met ondernemingsnummer 0454.423.323, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk geval niet VLAM-NICE, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.
  In deze Cookieverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke cookies op de website door VLAM-NICE gebruikt worden, welke gegevens op de website door VLAM-NICE worden verzameld, hoe VLAM-NICE deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wilt weten, lees dan onze Privacyverklaring.
 • Door gebruik te (blijven) maken van de NICE-website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van de NICE-website en/of de Diensten, hetzij wijzigt u nu op eigen initiatief uw cookievoorkeuren zoals uiteengezet in deze Cookieverklaring.
 • VLAM-NICE behoudt zich het recht voor om de Cookieverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via de NICE-website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@nice-info.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de NICE-website, verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de NICE-website en/of de Diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar info@nice-info.be.
 • Deze cookiesverklaring werd laatst bijgewerkt op 30.05.2018.

3.2. Welke cookies en soortegelijke technologieën en waarom we deze gebruiken

 • Wanneer u de diensten van VLAM-NICE gebruikt, kan VLAM-NICE of een service provider, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat), webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) of gelijkaardige technologieën gebruiken. VLAM-NICE gebruikt deze cookies en gelijkaardige technologieën, om gegevens te verzamelen, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten, om services op maat en gerichte advertenties aan te bieden en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.
 • De NICE-website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies.
 • Wanneer u de NICE-website en/of Diensten bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Tabel cookie 1Tabel cookie 2Tabel cookie 3Tabel cookie 4

 • De NICE-website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VLAM-NICE heeft hier geen invloed op, de verantwoordelijke voor de verwerking is Google LLC, met zetel te 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS. VLAM heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.

3.3. Zelf uw cookievoorkeuren instellen